Доцент доктор. в управлението на киберсигурността

Общ преглед

Описание на програмата

ÐокÑоÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÑилоÑоÑÐ¸Ñ (докÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ ÑилоÑоÑиÑ) по ÑпÑавление на кибеÑÑигÑÑноÑÑÑа в Ðолеж по компÑÑÑÑни ÑеÑнологии и инженеÑÑÑво в ЮгоизÑоÑÐ½Ð¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð¸Ð·Ð¸Ñква минимÑм 67 кÑедиÑа. УникалниÑÑ Ð¼Ñ ÑоÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑÑеÑава ÑÑадиÑионниÑе и онлайн обÑÑениÑ, за да пÑедоÑÑави на ÑпеÑиалиÑÑиÑе вÑзможноÑÑ Ð´Ð° пÑодÑÐ»Ð¶Ð°Ñ Ñледдипломно обÑÑение, докаÑо пÑодÑÐ»Ð¶Ð°Ð²Ð°Ñ Ð´Ð° ÑабоÑÑÑ Ð½Ð° ÑегаÑниÑе Ñи позиÑии. ÐавÑÑÑилаÑа докÑоÑÑка пÑогÑама по ÑпÑавление на кибеÑÑигÑÑноÑÑÑа е ÑÑлоÑÑна, мÑлÑидиÑÑиплинаÑна изÑледоваÑелÑка пÑогÑама, коÑÑо подгоÑÐ²Ñ Ð·Ð°Ð²ÑÑÑилиÑе за клÑÑови позиÑии в академиÑниÑе ÑÑеди, вÑв ÑедеÑалниÑе, дÑÑжавниÑе и меÑÑниÑе дÑÑжавни агенÑии, какÑо и в бизнеÑа и индÑÑÑÑиÑÑа. УÑебнаÑа пÑогÑама ÑÑÑеÑава какÑо ÑеÑниÑеÑки инÑензивни, Ñака и наÑоÑени кÑм ÑпÑавление кÑÑÑове за ÑигÑÑноÑÑ, за да пÑедоÑÑави ÑÑлоÑÑен подÑод за изÑÑаване на инÑоÑмаÑионнаÑа ÑигÑÑноÑÑ / ÑпÑавлениеÑо на кибеÑÑигÑÑноÑÑÑа. ÐÑеки ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ ÑÑÑбва да завÑÑÑи Ñедем оÑновни кÑÑÑа, два докÑоÑÑки изÑледоваÑелÑки кÑÑÑа и докÑоÑÑка изÑледоваÑелÑка диÑеÑÑаÑиÑ.

ФоÑÐ¼Ð°Ñ Ð½Ð° пÑогÑамаÑа

ÐолежÑÑ Ð¿Ñедлага докÑоÑÑка ÑÑепен. пÑогÑами ÑÑÑ ÑмеÑиÑа Ð¾Ñ Ð´ÐµÐ¹Ð½Ð¾ÑÑи в ÑнивеÑÑиÑеÑа и онлайн. СеÑииÑе лиÑе в лиÑе в кампÑÑа Ñе пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð²ÐµÐ´Ð½Ñж на ÑÑок Ð¾Ñ ÑÑÑда до пеÑÑк в кампÑÑа Fort Lauderdale / Davie. СÑÑденÑиÑе Ñа длÑжни да пÑиÑÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð° вÑиÑкиÑе им планиÑани ÑÑебни занÑÑиÑ. ÐÐµÐ¶Ð´Ñ ÑеÑииÑе ÑÑÑденÑиÑе ÑабоÑÑÑ Ð²ÑÑÑÑ ÐºÑÑÑови задаÑи и изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑÑаÑÑÐ²Ð°Ñ Ð² онлайн дейноÑÑи, коиÑо ÑлеÑнÑÐ²Ð°Ñ ÑеÑÑоÑо взаимодейÑÑвие Ñ Ð¿ÑеподаваÑÐµÐ»Ñ Ð¸ Ñ Ð´ÑÑги ÑÑÑденÑи.

126778_126721_masters-home.jpg

РезÑлÑаÑи Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÑÑениеÑо

ÐÑзпиÑаник Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑка ÑÑепен. в ÑпÑавлениеÑо на кибеÑÑигÑÑноÑÑÑа Ñе има вÑзможноÑÑ Ð´Ð°:

 1. да пÑидобиÑÑ Ð½Ð°Ð¿Ñеднали Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ по-задÑлбоÑено ÑазбиÑане на облаÑÑÑа на кибеÑÑигÑÑноÑÑÑа;
 2. комÑникиÑÐ°Ñ Ð¿ÑоÑеÑионално и еÑиÑно по вÑпÑоÑиÑе на изÑледваниÑÑа в облаÑÑÑа на ÑпÑавлениеÑо на кибеÑÑигÑÑноÑÑÑа;
 3. иденÑиÑиÑиÑа, анализиÑа и ÑинÑезиÑа наÑÑна лиÑеÑаÑÑÑа, ÑвÑÑзана Ñ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑионнаÑа ÑигÑÑноÑÑ / кибеÑÑигÑÑноÑÑ; и
 4. генеÑиÑане на нови Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑез наÑÑни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ / ÑÑипендии и ÑазпÑоÑÑÑанÑване на Ñези Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° дÑÑги ÑоÑа ÑÑез демонÑÑÑиÑане на необÑодимиÑе ÑеÑниÑеÑки и инÑелекÑÑални ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° изгоÑвÑне на пиÑмен докÑменÑ, койÑо дава оÑигинален пÑÐ¸Ð½Ð¾Ñ Ð² облаÑÑÑа на инÑоÑмаÑионнаÑа ÑигÑÑноÑÑ / ÑпÑавление на кибеÑÑигÑÑноÑÑÑа.

ÐÑием

ÐокÑоÑанÑÑÑ. в ÑпÑавлениеÑо на кибеÑÑигÑÑноÑÑÑа е пÑедназнаÑен за лиÑа Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð² инÑоÑмаÑионнаÑа ÑигÑÑноÑÑ. УÑпеÑниÑе кандидаÑи Ñе Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð¸ÑÑÑÑÑка ÑÑепен по ÑпÑавление на кибеÑÑигÑÑноÑÑÑа (или ÑÑÑно ÑвÑÑзана ÑÑепен) Ñ Ð½Ñкои кÑÑÑови ÑабоÑи по оÑнови на инÑоÑмаÑионнаÑа ÑигÑÑноÑÑ. ÐÑвен Ñова ÑÑÑденÑиÑе ÑÑÑбва да Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¿ÑоÑеÑионален Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð² инÑоÑмаÑионнаÑа ÑигÑÑноÑÑ Ð¸ да Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñилен изÑледоваÑелÑки поÑенÑиал в облаÑÑÑа на инÑоÑмаÑионнаÑа ÑигÑÑноÑÑ.

ÐÑиемÑÑ Ðµ конкÑÑенÑен; ÑледоваÑелно кандидаÑиÑе, коиÑо оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° минималниÑе изиÑкваниÑ, не Ñа гаÑанÑиÑани за допÑÑкане. ÐÑма ÑоÑмÑла, кÑиÑеÑий за оÑенка или оÑенка, колегиÑмÑÑ Ð¾ÑенÑва каÑеÑÑвено и колиÑеÑÑвено кандидаÑиÑе и пÑави Ð¿Ð¾Ð´Ð±Ð¾Ñ Ð²Ñз оÑнова на ÑезÑлÑаÑиÑе, лиÑна квалиÑикаÑÐ¸Ñ Ð¸ доказаÑелÑÑва за поÑенÑиал за ÑÑпеÑ. СÑÑемим Ñе да иденÑиÑиÑиÑаме бÑдеÑиÑе ÑÑÑденÑи Ñ Ð¾Ð³Ñомна пÑоÑеÑионална пеÑÑпекÑива. ÐаÑиÑÑ Ð¿ÑоÑÐµÑ Ð½Ð° пÑиемане взема пÑедвид какÑо ваÑиÑе пÑоÑеÑионални, Ñака и академиÑни поÑÑижениÑ. РеÑениÑÑа за пÑиемане Ñе Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð½ÐµÐ¿ÑекÑÑнаÑо.

ÐзиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° пÑием

 1. СпеÑелена магиÑÑÑÑÑка ÑÑепен Ñ GPA най-малко 3,25 Ð¾Ñ Ñегионално акÑедиÑиÑана инÑÑиÑÑÑÐ¸Ñ Ð¸ Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑодÑÑ ÑпеÑиалноÑÑ. (вижÑе ÑпеÑиÑиÑниÑе за пÑогÑамаÑа изиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° пÑием по оÑделни пÑогÑами).
 2. Ðнлайн заÑвление и невÑзÑÑановими $ 50.
 3. ÐÑе.
 4. ÐапеÑаÑани оÑиÑиални пÑепиÑи Ð¾Ñ Ð²ÑÑка инÑÑиÑÑÑиÑ, коÑÑо нÑкога е пÑиÑÑÑÑвала.
 5. ТÑи пÑепоÑÑÑиÑелни пиÑма Ð¾Ñ ÑÑима дÑÑи, коиÑо Ñа запознаÑи Ñ Ð²Ð°ÑиÑе академиÑни и / или пÑоÑеÑионални вÑзможноÑÑи и ÑпоÑобни да оÑенÑÑ Ð²Ð°ÑиÑе инÑелекÑÑални ÑпоÑобноÑÑи, зÑÑлоÑÑ Ð¸ моÑиваÑиÑ. ÐÑепоÑÑкиÑе Ð¾Ñ Ð²Ð°ÑиÑе пÑоÑеÑоÑи Ñа за пÑедпоÑиÑане. ÐÑепоÑÑкиÑе Ñа непÑиемливи, ако Ñа Ð¾Ñ Ñленове на ÑемейÑÑвоÑо, пÑиÑÑели, ÑоÑа без Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð² докÑоÑанÑÑÑа, базиÑани на наÑÑни изÑледваниÑ, или Ð¾Ñ Ñези, коиÑо не Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° оÑенÑÑ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸ÑÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¸ поÑенÑиал за ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð² пÑогÑамаÑа, по коÑÑо кандидаÑÑÑваÑе. ÐиÑма Ñ Ð¿ÑепоÑÑки Ñе иÑÐºÐ°Ñ Ð¸ изпÑаÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ елекÑÑонен пÑÑ, Ñлед каÑо подадеÑе онлайн заÑвлениеÑо Ñи.
 6. РезÑме / авÑобиогÑаÑÐ¸Ñ (CV), коÑÑо пÑедоÑÑÐ°Ð²Ñ ÐºÑаÑÑк оÑÑÐµÑ Ð·Ð° ваÑÐ¸Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñен Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð¸ пÑоÑеÑионален опиÑ.
 7. Ðладеене на английÑки език. (ÐокÑоÑанÑиÑе Ñе оÑаква да напиÑÐ°Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð±Ñойни доклади и диÑеÑÑаÑиÑ. ÐÑамаÑиÑеÑкиÑе гÑеÑки, пÑавопиÑниÑе гÑеÑки и пиÑанеÑо, коиÑо не изÑазÑÐ²Ð°Ñ ÑÑно идеи, Ñе Ñе оÑÑазÑÑ Ð½Ð° оÑенкиÑе на ÑÑÑденÑа и завÑÑÑванеÑо на неговаÑа ÑÑепен. ФакÑлÑеÑÑÑ Ð½Ñма да пÑедоÑÑави коÑекÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ Ð¾ÑноÑно гÑамаÑиÑеÑки гÑеÑки или дÑÑги пÑоблеми Ñ Ð¿Ð¸ÑанеÑо. ÐандидаÑиÑе, коиÑо не Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° пиÑÐ°Ñ Ð¿Ñавилно и ÑÑно, Ñе пÑÐ¸ÐºÐ°Ð½Ð²Ð°Ñ Ð´Ð° поÑÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ Ð·Ð° оÑÑÑÑанÑване, пÑеди да кандидаÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð·Ð° нÑÐºÐ¾Ñ Ð¾Ñ Ð¿ÑогÑамиÑе на колежа.)

ÐолежÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ да поиÑка допÑлниÑелна докÑменÑаÑÐ¸Ñ Ð² подкÑепа на заÑвлениеÑо. ÐÑвен Ñова кандидаÑиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° пÑедÑÑавÑÑ ÑÑандаÑÑизиÑани ÑезÑлÑаÑи Ð¾Ñ ÑеÑÑове или вÑÑкаква допÑлниÑелна докÑменÑаÑиÑ, за да заÑилÑÑ ÑвоеÑо пÑиложение.

ÑÑебна пÑогÑама

ÐÑогÑамаÑа изиÑква най-малко 67 кÑедиÑни ÑаÑа. ÐÑеки ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ ÑÑÑбва да завÑÑÑи Ñедем оÑновни кÑÑÑа, поне два докÑоÑÑки изÑледоваÑелÑки кÑÑÑа и докÑоÑÑка изÑледоваÑелÑка диÑеÑÑаÑиÑ. Ðо-Ð´Ð¾Ð»Ñ Ñа избÑоени ÑегиÑÑÑаÑии за кÑÑÑове, изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ диÑеÑÑаÑии:

ÐÑновни кÑÑÑове (Ð¿ÐµÑ ÐºÑедиÑа вÑеки)

 • ISEC 700 изÑледоваÑелÑки ÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ ÑпÑавление на кибеÑÑигÑÑноÑÑÑа
 • Ðнализ и дизайн на ÑигÑÑниÑе ÑиÑÑеми ISEC 740
 • ÐаÑиÑа на инÑоÑмаÑиÑÑа ISEC 750
 • ISEC 765 УпÑавление на инÑоÑмаÑионнаÑа ÑигÑÑноÑÑ
 • ÐовеÑиÑелноÑÑ Ð½Ð° инÑоÑмаÑиÑÑа ISEC 775
 • RESD 700 ÐеÑоди за изÑледване
 • ÐзбеÑеÑе един Ð¾Ñ ÐºÑÑÑовеÑе по-долÑ:
  • DISS 720 взаимодейÑÑвие Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ñовек и компÑÑÑÑ
  • DISS 735 УпÑавление на знаниÑÑа

РегиÑÑÑаÑии за изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ диÑеÑÑаÑии

ÐÑеки ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ñе ÑÑÑбва да завÑÑÑи два докÑоÑÑки изÑледоваÑелÑки кÑÑÑа, ISEC 885. Тези кÑÑÑове Ñе бÑÐ´Ð°Ñ Ð²Ð·ÐµÑи в кÑÐ°Ñ Ð½Ð° кÑÑÑоваÑа ÑабоÑа на ÑÑÑденÑа. Тези наÑоÑени ÑÑебни кÑÑÑове Ñе Ð´Ð°Ð´Ð°Ñ Ð²ÑзможноÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑденÑа, Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÑепаÑа на пÑеподаваÑелÑки ÑÑвеÑник, да иденÑиÑиÑиÑа жизнеÑпоÑобна изÑледоваÑелÑка Ñема и да пÑоведе пÑедваÑиÑелни изÑледваниÑ, коиÑо да Ð´Ð¾Ð²ÐµÐ´Ð°Ñ Ð´Ð¾ ÑоÑмална кандидаÑÑÑа за ÑÑÑденÑа.

 • ISEC 885: ÐокÑоÑÑки изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² оÑигÑÑÑванеÑо на инÑоÑмаÑÐ¸Ñ (4 кÑедиÑа вÑеки)

СÑÑденÑиÑе ÑÑÑбва да завÑÑÑÐ°Ñ 24 кÑедиÑа на диÑеÑÑаÑионни ÑегиÑÑÑаÑии, ÑÑи ÑегиÑÑÑаÑии на ISEC 901. СÑÑденÑиÑе, коиÑо не завÑÑÑÐ°Ñ Ð´Ð¸ÑеÑÑаÑиÑÑа в ÑамкиÑе на 24 кÑедиÑа, Ñе Ñе ÑегиÑÑÑиÑÐ°Ñ Ð·Ð° ISEC 920 ÐÑодÑлжаваÑа диÑеÑÑаÑÐ¸Ñ Ð´Ð¾ завÑÑÑване на диÑеÑÑаÑиÑÑа.

 • ISEC 901 ÐокÑоÑÑка диÑеÑÑаÑÐ¸Ñ (8 кÑедиÑа)
 • ÐÑодÑлжаваÑа диÑеÑÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ISEC 920 (4 кÑедиÑа)
Последна актуализация Декември 2019

За учебното заведение

NSU's College of Computing and Engineering supports niche specializations and enjoys a stellar national reputation.

NSU's College of Computing and Engineering supports niche specializations and enjoys a stellar national reputation. Свиване