Докторантура по специалност "Математическо и компютърно моделиране" е създадена за по-нататъшно самостоятелно изследване и защита на докторска дисертация в университета. В рамките на курса докторантите изучават класически и съвременни подходи на математиката като методи на функционален анализ, математически модели на физични процеси, по-напреднал курс на диференциални уравнения, по-специално извлечени уравнения и др. дадени са високопроизводителни изчисления и компютърно моделиране. В нашия университет функционира дисертационен съвет за защита на докторски дисертации по специалност "Математическо и компютърно моделиране".


Цели и задачи

Провежда се обучение на компетентни специалисти в областта на математическото и компютърното моделиране. В тази насока факултетът има за цел да повиши качеството на учебния процес чрез внедряване на съвременни методи и техники за обучение, актуализиране и създаване на нови математически курсове, отговарящи на изискванията на растящата икономика на Република Казахстан.


Теоретичен и практически минимум от докторантура

Специалистите, които имат магистърска степен или академична степен на кандидат на науките, имат право да завършат програмата. Кандидатът трябва да бъде подготвен за обучение по докторската програма и за изследователски дейности в областта на математическото и компютърното моделиране. Кандидатът трябва да има познания за съвременните изследователски методи, включително използването на специализирани компютърни програми за извършване на различни изчисления. Освен това кандидатът трябва да притежава следните научни и методически умения и умения:

  • да формулира проблем, цел и цели на изследването;
  • да избира изследователски методи, които са адекватни на целите;
  • да извършва информационна, аналитична и библиографска работа чрез използване на съвременни технологии;
  • да анализира събраната информация и да обясни получените резултати;
  • да представи резултатите от извършената работа под формата на доклади и научни статии, които отговарят на съвременните изисквания.


Предпоставки за програма за обучение

  • линейна алгебра
  • аналитична геометрия
Програма с обучение на:
  • Английски
Kazakh British Technical University (KBTU)
Последна актуализация Юли 22, 2019
Този курс е Редовно обучение
Start Date
Отворено кандидатстване
Duration
Редовно обучение
Price
4,690 USD
По място
По дата
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване

Отворено кандидатстване