Boston College

Представление

Прочетете официалното описание

ÐбÑазование ÑÑÑ ÑÑÑÑе и дÑÑа - и ÑилаÑа да Ñе ÑÑанÑÑоÑмиÑа

Boston College , пÑÑваÑа инÑÑиÑÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð° виÑÑе обÑазование, коÑÑо ÑабоÑи в гÑад ÐоÑÑÑн, Ð´Ð½ÐµÑ Ðµ ÑÑед най-големиÑе ÑнивеÑÑиÑеÑи в ÑÑÑанаÑа, Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ Ð² либеÑалниÑе изкÑÑÑва, наÑÑниÑе изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑоÑмиÑанеÑо на ÑÑÑденÑи.

ÐÑз оÑнова на идеалиÑе, коиÑо вдÑÑновÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð°ÑиÑе йезÑиÑÑки оÑноваÑели, Boston College пÑиканва ÑÑениÑиÑе да Ð³Ð»ÐµÐ´Ð°Ñ Ð½Ð°Ð²ÑÑÑе, но винаги да доÑÑÐ¸Ð³Ð°Ñ Ð´Ð¾ ÑÑÑ - да ÑазвиÑÑ ÑвоиÑе Ñмове и ÑаланÑи в пÑлна ÑÑепен и да ги Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð² ÑлÑжба на дÑÑгиÑе.

109513_109379_052013JK452v1.jpg

Ðа колежа ÐоÑиÑи

ÐолежÑÑ Ð¿Ð¾ изкÑÑÑва и наÑки РобÑÑÑ Ðж. ÐоÑиÑи наÑÑÑÑава ÑÑÑогоÑо инÑелекÑÑално ÑазвиÑие и ÑелигиозноÑо, еÑиÑноÑо и лиÑноÑÑно изÑаÑÑване на ÑвоиÑе ÑÑениÑи. ÐÑеподаваÑелиÑе и ÑÑÑденÑиÑе на Morrissey College диÑекÑно Ñе ангажиÑÐ°Ñ Ñ Ð½Ð°Ð¹-належаÑиÑе пÑоблеми на ÑвеÑа, използвайки ÑвоиÑе подаÑÑÑи за подобÑÑване на обÑоÑо благо.

ÐолежÑÑ âÐоÑиÑиâ пÑедлага магиÑÑÑÑÑки пÑогÑами в облаÑÑÑа на ÑÑманиÑаÑниÑе, ÑоÑиалниÑе и еÑÑеÑÑвениÑе наÑки. УÑениÑиÑе Ñе подгоÑвÑÑ Ð´Ð° пÑоÑÑÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð² ÑиÑока гама Ð¾Ñ ÐºÐ°ÑиеÑи и Ñа гоÑови да ÑлÑÐ¶Ð°Ñ ÐºÐ°Ñо ÑпоÑобни и ÑÑÑаÑÑни лидеÑи, ÑабоÑеÑи каÑо ÐºÐ²Ð°Ñ Ð·Ð° добÑо в обÑноÑÑиÑе по ÑвеÑа.

ÐаÑо най-ÑÑаÑоÑо и най-голÑмо подÑазделение на Boston College , Boston College Morrissey олиÑеÑвоÑÑва йезÑиÑÑкиÑ, каÑолиÑеÑки Ð°Ð½Ð³Ð°Ð¶Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐºÑм дÑлбоÑинаÑа на пÑоÑÑванеÑо, академиÑниÑе поÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ обÑазованиеÑо на ÑÐµÐ»Ð¸Ñ Ñовек ÑÑез ÑоÑмиÑаÑо взаимодейÑÑвие Ñ Ð»Ð¸Ð±ÐµÑалниÑе изкÑÑÑва.

109514_109380_053014GG077v1.jpg

ÐаÑо Boston College ?

ÐогаÑо ÑÑениÑиÑе влÑÐ·Ð°Ñ Ð² Boston College , Ñе пÑавÑÑ Ð¿ÑÑвиÑе ÑÑÑпки на едно оÑкÑиваÑелно пÑÑеÑеÑÑвие - Ñакова, коеÑо ÑÑимÑлиÑа ÑеÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½ÑелекÑÑален, лиÑен, еÑиÑен и дÑÑовен ÑаÑÑеж. ÐÑогÑамиÑе на колеж по изкÑÑÑва и наÑки âÐоÑиÑиâ канÑÑ ÑÑениÑиÑе да наÑÑÐ°Ñ Ð·Ð° Ñебе Ñи, за ÑвоиÑе обÑноÑÑи и за ÑвеÑа, да ÑÑÑÑÑÑ Ð¸ÑÑинаÑа, кÑдеÑо и да оÑидаÑ, и да Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ ÑвоиÑе ÑаланÑи, за да подобÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñа на дÑÑгиÑе.

Тези, коиÑо ÑÑÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ñазование, коеÑо ÑÑае ÑÑл живоÑ, Ñе оÑкÑиÑÑ Ð¿ÑедизвикаÑелÑÑвоÑо и подкÑепаÑа, за да изгÑадÑÑ ÑмиÑлено и изпÑлнÑваÑо бÑдеÑе.

1. ÐинамиÑно либеÑално ÑÑдожеÑÑвено обÑазование

РазгледайÑе ÑедиÑа диÑÑиплини, коиÑо оÑоÑмÑÑ Ð´Ð¾Ð±Ñе обÑазовани ÑоÑа, гоÑови да пÑоÑÑÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¿Ñез 21-ви век. ÐбÑазованиеÑо по либеÑални изкÑÑÑва в Boston College Ñазвива Ñенни ÑмениÑ, вклÑÑиÑелно кÑиÑиÑно миÑлене, вземане на еÑиÑни ÑеÑениÑ, еÑекÑивна комÑникаÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑпоÑобноÑÑ Ð´Ð° Ñе вижда ÑовеÑкиÑÑ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð¾Ñ ÑедиÑа пеÑÑпекÑиви.

2. ÐнÑелекÑÑална ÑÑÑойÑивоÑÑ

ÐолежÑÑ Morrissey пÑедизвиква ÑÑÑденÑиÑе да оÑкÑиÑÑ Ð¸ поÑÑÐ¸Ð³Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ»Ð½Ð¸Ñ Ñи поÑенÑиал. ÐзвеÑÑни пÑеподаваÑели, иноваÑивни кÑÑÑове и вÑзможноÑÑи извÑн ÑнивеÑÑиÑеÑа ÑазÑиÑÑÐ²Ð°Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸ÑÑа и опиÑа на ÑÑÑденÑиÑе.

109538_052013JK452v1.jpg

3. ÐезÑиÑÑка каÑолиÑеÑка ÑÑадиÑиÑ

ÐнÑелекÑÑална ÑÑÑогоÑÑ, инÑегÑиÑане на знаниÑ, ÑоÑмиÑане на ÑÑениÑи, гÑижа за индивиди, използване на наÑеÑо обÑазование в ÑлÑжба на дÑÑгиÑе - Ñези йезÑиÑÑки, каÑолиÑеÑки ÑенноÑÑи опÑеделÑÑ Ð¾Ð¿Ð¸Ñа на Boston College .

4. ÐапиÑване по диÑÑиплини

ТÑк наÑÑноÑо ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво пÑивлиÑа наÑÑниÑе изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ пÑеподаванеÑо оÑвÑд ÑÑадиÑионниÑе диÑÑиплинаÑни гÑаниÑи. ÐÑновнаÑа ÑÑебна пÑогÑама, ÐнÑÑиÑÑÑÑÑ Ð·Ð° Ñвободни изкÑÑÑва, ÐнÑÑиÑÑÑÑÑ Ð·Ð° инÑегÑиÑана наÑка и обÑеÑÑво, какÑо и ÑазлиÑни изÑледоваÑелÑки пÑоекÑи обединÑÐ²Ð°Ñ ÑÑÑденÑи и пÑеподаваÑели Ð¾Ñ ÑазлиÑни облаÑÑи на изÑледване.

5. ÐолзиÑе Ð¾Ñ ÐоÑÑÑн

С повеÑе Ð¾Ñ 50 виÑÑи ÑÑебни Ð·Ð°Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑÑолиÑÐ½Ð¸Ñ Ñайон ÐоÑÑÑн е наиÑÑина един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-изÑÑкнаÑиÑе колежÑки гÑадове. Това е ÑÑÑо гÑад Ð¾Ñ ÑвеÑовна клаÑа, пÑлен Ñ Ð¸ÑÑоÑиÑ, наÑÑни и ÑеÑниÑеÑки иноваÑоÑи, кÑлÑÑÑа и вÑзможноÑÑи за ÑÑаж.

6. ÐÑежа на вÑзпиÑаниÑиÑе

УÑениÑиÑе Ñе вÑÐ·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð²ÑÑзкиÑе и подкÑепаÑа на ÑплоÑенаÑа и лоÑлна мÑежа Ð¾Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð·Ð¾ 180 000 вÑзпиÑаниÑи на Boston College .

109512_109378_022513LP003v1.jpg

Места

Бостон

Address
Boston College Gasson Hall 108 140 Commonwealth Avenue Chestnut Hill, MA 02467
02467 Бостон, Масачузетс, Съединени Американски Щати