Sales Manager Akademie am Studienzentrum Hohe Warte

Представление

Прочетете официалното описание

ÐоÑпоÑаÑивнаÑа ÑилоÑоÑиÑ

Ðакво можеÑе да оÑакваÑе Ð¾Ñ Ð½Ð°Ñ:

 • ÐомпеÑенÑноÑÑ
 • ÐкÑпеÑÑиза
 • акÑÑалноÑÑ

The миÑÐ¸Ñ ÐениджÑÑ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ Ð½Ð° пÑодажбиÑе на мÑÑÑоÑо на изÑледване Hohewarte вижда и двеÑе

 • пÑоекÑиÑанеÑо и изпÑлнениеÑо на ÑабоÑеÑи единиÑни ÑеминаÑи и дипломни кÑÑÑове пÑеди и
 • оÑеÑÑаÑа на пÑогÑами ÑнивеÑÑиÑеÑÑка подгоÑовка на непÑлно ÑабоÑно вÑеме, за да Ñе даде вÑзможноÑÑ Ð½Ð° мениджÑÑи и ÑпеÑиализиÑан пеÑÑонал подÑодÑÑи ÑÑÑпки в каÑиеÑаÑа.

ÑазнообÑазни и гÑвкави оÑеÑÑи диапазона-пÑоÑеÑионално обÑазование и обÑÑение за ÑоÑа в ÑазнообÑазен пÑоÑеÑионален Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ ÐоÑ-ÑÐ°Ñ ÑÑанÑÑÐµÑ Ð·Ð° вÑиÑки ÑекÑоÑи на икономикаÑа. Това Ñе пÑави в ÑÑоÑвеÑÑÑвие Ñ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑалноÑо миниÑÑеÑÑÑво на обÑазованиеÑо и жени Ñазмножава "СÑÑаÑÐµÐ³Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑÑене пÑез ÑÐµÐ»Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ð² ÐвÑÑÑиÑ". ÐÑеÑÑаÑа ÑамообÑÑение ÑенÑÑове "Hohewarte," пÑодÑлжава да Ñе оÑигÑÑи заеÑоÑÑ Ð¸ конкÑÑенÑоÑпоÑобноÑÑ ", ÑÑвпада напÑлно Ñ Ñази иниÑиаÑива [1]. Ðа да изпÑлни Ñази зÑение, ЧÑез пÑодÑлжаване на ÐÑигÑÑÑване на конкÑÑенÑоÑпоÑобноÑÑÑа на ÑлÑжиÑели и незавиÑими пÑедпÑиемаÑи допÑинеÑе, мениджÑÑÑÑ Ð½Ð° ÑеминаÑи Sales Academy и изÑледоваÑелÑкиÑе пÑогÑами, пÑедлагани в ÑайÑа на пÑоÑÑване Hohewarte бÑде поÑÑоÑнна оÑенка и адапÑаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½. на непÑекÑÑнаÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð½Ð¸ÑоÑинг на пазаÑа и маÑеÑиалниÑе нÑжди анализи оÑигÑÑи ÑвоевÑеменен обмен на пÑакÑики, оÑиенÑиÑани кÑм ÑÑебно ÑÑдÑÑжание.

[1] http://erwachsenenbildung.at/themen/lebenslanges_lernen/oesterreichische_strategie/aktuell.php

csm01

ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° обÑÑение

ÐениджÑÑ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ ÐÑодажбиÑе на мÑÑÑоÑо на изÑледване Hohewarte може да Ñе вÑзползва Ð¾Ñ Ð¿Ð¾ÑÑи 30 години на пÑакÑика в обÑÑениеÑо на вÑзÑаÑÑни. ÐнаÑиÑе на вÑеменаÑа ÑледниÑе, Ñой пÑедлага напÑед в бÑдеÑоÑо обÑÑение по ÑпÑавление на наÑÑни, еÑиÑна и пÑакÑиÑеÑка оÑнова.

еÑапи

ÐÑеÑÑаÑа за обÑÑение на SMA / SHW еволÑиÑа Ð¾Ñ Ð¿ÑÑвонаÑÐ°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±ÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð° оÑделниÑе ÑеминаÑи за кÑÑÑове и обÑÑение MBA, какÑо и да ÑнивеÑÑиÑеÑÑки ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑва в облаÑÑÑа на диÑеÑÑаÑии и докÑоÑанÑи и бакалавÑÑÑки пÑогÑами

ÐÐ½Ð°ÐµÑ Ð»Ð¸ как ÑÑанÑÑеÑ

ÐнаниеÑо е ÑÑÑÑоÑние и веднага може да бÑде пÑиложена на ÑабоÑноÑо мÑÑÑо. ÐавÑÑÑилиÑе вÑÐ·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ñода на доказан ÑÑене. ÐÑидобиÑиÑе знам как Ñе каÑа да Ñе побеÑÐ°Ñ Ð·Ð° ÑледваÑаÑа Ñи ÑÑÑпка в каÑиеÑаÑа на ÑиÑми и оÑганизаÑии или за незавиÑим пÑедпÑиемаÑеÑÑвоÑо.

Ñели на обÑÑениеÑо

ЦелÑа на обÑÑениеÑо е изÑиÑно пÑакÑиÑеÑко обÑÑение. ÐавÑÑÑилиÑе полÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñнова за знаÑиÑелно подобÑÑване на ÑеÑниÑе пÑоÑеÑионални ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ вÑзможноÑÑи за каÑиеÑа на ÑÑководни позиÑии.

ÐÑедимÑÑва на изÑÑаване в SMA и обÑазова Ñебе Ñи:

 • ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¡ÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð³ÑÑпа на макÑ. 12 ÑÑаÑÑниÑи
 • ÐÑвкава пÑоÑÑване, влизане по вÑÑко вÑеме
 • ÐопÑлниÑелно обÑÑение ÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð°ÑмоÑÑеÑа вкл. ÑÑанене
 • ÐезплаÑен гÑаÑик за изпиÑи и ÑабоÑа по пÑоекÑи
 • ÐÑоÑÑване незавиÑимо Ð¾Ñ Ð²ÑемеÑо и мÑÑÑоÑо ÑÑез ÑмеÑени пÑÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑÑене
 • ÐекÑоÑи и пÑеподаваÑели Ñ Ð²Ð¸Ñока пÑоÑеÑионална компеÑенÑноÑÑ Ð¸ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð² ÑпÑавлениеÑо
 • ÐÑзползвайÑе Ñе Ð¾Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñа на ÑвоиÑе ÑÑÑÑÑденÑи и пÑоÑеÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ñи опиÑ
 • РабоÑа в мÑежа в ÐавÑÑÑилиÑе Club

Места

Виена

Address
Geweygasse 4A
1190 Виена, Виена, Австрия

Програми

В момента няма програми за показване

Моля, уточнете търсенето по-горе, разгледайте нашите най-търсени категории по-долу или направете търсене по ключова дума.


... or simply by choosing your degree: