Програмата предлага обучение по теоретична физика, астрономия и астрофизика. Завършил придобива широк спектър от теоретични знания и практически опит в решаването на трудни физически проблеми. Завършил астрономия получава и експериментални умения, всички възпитаници управляват различни цифрови и изчислителни методи. Освен математическите методи, завършващите получават и физическа интуиция, която е изключително важна за научните изследвания и за решаването на неочаквани технически пречки и проблеми.


Програмата не съдържа специализации.


Описание на критериите за проверка и оценка

Прием за обучение

На кандидатите, които:

 • е подал пълния формуляр за кандидатстване заедно с всички задължителни приложения преди крайния срок,
 • те са получили отказ от входящи изпити или успешно са преминали приемния изпит,
 • успешно са преминали езиковия изпит или са получили отказ от него.

Покана за входящия изпит по дисциплината

Поканата за входящия изпит по предмета ще бъде изпратена до тези кандидати, които:

 • подаде пълно заявление заедно със задължителните си приложения 2,3 и 4 преди крайния срок,
 • плати таксата за кандидатстване,
 • не е получил потвърждение за отказ от приемане на изпита по дисциплината преди средата на май 2019 г. Поканата за приемане се провежда чрез електронната информационна система на университета. В средата на май всички кандидати без отказ получават покана да вземат приемния изпит от Факултета по математика и физика. Ако факултетът одобри отказа, поканата престава да се прилага.

Изпит за прием

Входящият изпит се състои от две части, предмет и езиков. Предметната част на приемния изпит е под формата на дискусия за избраната учебна програма. Комисията дава на кандидата три въпроса, свързани с избраната учебна програма. Комитетът преценява коректността на отговора, познаването на областта и общата готовност за докторантура. Всеки отговор се оценява по бинарната скала Pass / Fail. Кандидатът трябва да получи три положителни оценки. Ако кандидатът е избрал една от темите, предложени от факултета и е получил одобрение от бъдещ ръководител, или ако комисията приеме анотацията на собствената тема на кандидата, кандидатът успешно ще положи изпита само с две положителни оценки от три въпроси.

Входящият изпит по езика се състои от писмен тест, съдържащ 100 въпроса (попълване на пропуски в текст, т.е. избиране на правилната дума за всяка празнина). Изпитът удостоверява, че кандидатът притежава адекватно владеене на английски език, т.е. най-малко на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка (CEFR). Това е еквивалент на 50 верни отговора.


Условия за прием

Приемът към докторантура се обуславя от успешното завършване на магистърска програма.

Метод за проверка:


Правила, регулиращи освобождаването от приемния изпит

Условия за отказ от кандидатстудентски изпит

Приемният изпит по дисциплината може да бъде отказан за кандидати, които са избрали една от темите, предложени от факултета и са получили одобрение от бъдещ ръководител, и за които се прилага поне едно от следните условия:

 1. работата им е призната в конкурса SVOČ по компютърни науки, математика или преподаване на математика (за учебни програми в областта на компютърните науки и математиката);
 2. работата им е призната в Чешко-Словашката студентска конференция по физика (за учебни програми в областта на физиката);
 3. оригиналната им научна работа по съответна тема е публикувана или е приета за публикуване в прегледана среда, индексирана от MathSciNet, SCOPUS или ISI Web of Knowledge;
 4. завършили са магистърска програма в областта на физиката, компютърните науки или математиката в учебната 2018/2019 г., като оценката им във всяка част от държавния финален изпит е „отлично“ или „много добро“ (за учебни програми) в областта на физиката, компютърните науки и математиката);
 5. придобили най-малко 120 кредита в магистърската програма в областта на физиката, компютърните науки или математиката в учебни години 2018/19 и 2019/20, както и средната им образователна оценка (съгласно Кодекса за обучението и изпита, чл. 8, ал. 13) е най-много 1,5, където 1 = „отлично“, 2 = „много добро“ и 3 = „задоволително“ (за учебни програми в областта на физиката, компютърните науки и математиката);
 6. те са постигнали други забележителни резултати, свидетелстващи за способността им за докторантура.

Необходимо е да се подаде молба за отказ и да се докаже, че кандидатът отговаря на някои от горепосочените условия, не по-късно от 31 май 2019 г., в случай на точки 1,2,3,5 и 6, и до 20 юни в случай на точка 4.

Условия за освобождаване от езиковия изпит

Изпитът за езика ще бъде отменен, ако кандидатът отговаря на поне едно от следните условия за освобождаване:

А. Кандидатът прекара най-малко две години от своето предишно образование на средно или университетско ниво с английски език като единствен език на обучение в една от следните страни: Австралия, Канада, Индия, Ирландия, Малта, Нова Зеландия, Южна Африка , Великобритания или САЩ.

Б. Кандидатът не трябва да се явява на езиков изпит по английски език, ако вече е преминал един от следните изпити (в някои случаи признаваме изпита само с минимален резултат или ниво):

 • Изпит за общ държавен език на английски език в Чешката република
 • Изпит по английски език в Карловия университет, Факултет по математика и физика
 • TOEFL (хартия) - 550 точки
 • TOEFL (компютър) - 213 точки
 • TOEFL (интернет) - 80 точки
 • IELTS - 6,5 точки
 • Cambridge ESOL CPE
 • Кеймбридж ESOL CAE
 • Cambridge ESOL FCE - (клас A, B, C)
 • град
 • TELC (Европейски езикови сертификати) - TELC English level C1
 • UNIcert - ниво C1
 • Melab - 77 точки
 • Изпит за сертификат за владеене на английски език (ECPE)
 • Тест по английски език за международна комуникация (TOEIC) - 605 точки
 • Международен ESOL и говорим ESOL - ExpertCenter и Mastery LanguageCert

Отказът от езиковите изпити и спазването на едно от посочените по-горе условия трябва да бъдат поискани преди 30 април 2019 г. (или, в изключителни случаи, преди 30 септември 2019 г.).


Кариерна перспектива

Завършилите тази програма притежават обширни познания по математика и теоретична физика, съответно астрономия и астрофизика, което е най-дълбоко в областите, свързани с тях. теза. Те спечелили скъпоценен опит с оригинални творчески изследвания. Спектърът на техните специализации е много широк. Завършилите научни изследвания работят в университети, институти на Чешката академия на науките и други научни институции както в Чешката република, така и в чужбина. Универсалността на образованието и овладяването на компютърните техники им придават значителна гъвкавост при решаването на конкретни проблеми, така че те се реализират и в „практически” ориентирани задачи, изискващи логическо мислене и анализ на сложни задачи.

Програма с обучение на:
 • Английски

Прегледайте още 22 курсове в Charles University Faculty of Mathematics and Physics »

Последна актуализация Януари 10, 2019
Този курс е Редовно обучение, Комбинирано в кампус и онлайн
Start Date
Окт. 2019
Duration
Редовно обучение
Price
150,000 CZK
за академична година. Онлайн такса за кандидатстване: 540 CZK.
По място
По дата
Start Date
Окт. 2019
Крайна дата за записване

Окт. 2019