Доктор по публична администрация

Общ преглед

Описание на програмата

ÐокÑоÑÑкаÑа пÑогÑама в каÑедÑаÑа по пÑблиÑна админиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¿ÑедоÑÑÐ°Ð²Ñ Ð½Ð° ÑÑÑденÑиÑе богаÑо и ÑазнообÑазно обÑазование ÑÑез комбинаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¿ÑакÑиÑеÑко обÑÑение в облаÑÑÑа на наÑÑниÑе изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ оÑнова на кÑÑÑоваÑа ÑабоÑа, наÑоÑена кÑм ваÑиÑе конкÑеÑни облаÑÑи на инÑеÑеÑ.

ЦелÑа на докÑоÑÑкоÑо обÑÑение е да оÑигÑÑи на ÑоÑаÑа да добавÑÑ ÐºÑм знаниÑÑа за пÑблиÑнаÑа админиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑвÑÑзаниÑе Ñ Ð½ÐµÑ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи ÑÑез диÑÑиплиниÑани изÑледваниÑ. ÐогаÑо пÑакÑикÑваÑиÑе ÑпеÑиалиÑÑи пÑедпÑÐ¸ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑка ÑÑепен, Ñе ÑÑÑбва да пÑизнаÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑодимоÑÑÑа Ð¾Ñ Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð½ÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° знаÑиÑелни изÑледоваÑелÑки ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ непÑекÑÑнаÑо да обÑÑÐ²Ð°Ñ Ñ Ð¸Ð·ÑледоваÑелÑки ÑакÑлÑеÑ, докаÑо пÑоекÑиÑÐ°Ñ Ð¸ изпÑлнÑÐ²Ð°Ñ ÑвоиÑе диÑеÑÑаÑионни пÑоекÑи.

ÐлÑмни СвидеÑелÑÑво

âÐаÑо докÑоÑÑка пÑогÑама UIC Ñе оказа ÑÑдеÑен избоÑ. ФакÑлÑеÑÑÑ Ðµ изклÑÑиÑелно доÑÑÑпен и Ð´Ð½ÐµÑ Ð²Ñе оÑе поддÑÑжам вÑÑзка Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑво пÑеподаваÑели. ÐÑÑÑовеÑе Ñа малки и ÑÑÑденÑиÑе обÑазÑÐ²Ð°Ñ ÑÑеÑнена вÑÑзка Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ñи. ÐогаÑо аз влÑÐ·Ð¾Ñ Ð½Ð° пазаÑа на ÑÑÑда, аз поÑÑоÑнно намиÑÐ°Ñ Ð´ÑÑги ÑнивеÑÑиÑеÑи, коиÑо познаваÑа ÑепÑÑаÑиÑÑа на UIC за ÑинанÑово ÑпÑавление, а ÑÑÑо и пÑеподаваÑели в пÑогÑамаÑа. ÐолÑÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±Ñо ÑÑи оÑеÑÑи за академиÑна ÑабоÑа и вÑÑка оÑеÑÑа за ÑабоÑа вклÑÑваÑе нÑкой в ÑÑилиÑеÑо, койÑо има вÑÑзка Ñ Ð½Ñкой Ð¾Ñ UIC. ÐÑ Ð²Ñе ÑÑÑÑе Ð±Ð¸Ñ Ð¿ÑепоÑÑÑал UIC на вÑеки, койÑо желае да напÑави пÑÑÑванеÑо до докÑоÑÑка ÑÑепен по пÑблиÑна админиÑÑÑаÑÐ¸Ñ ". ÐндÑÑ ÐÑоÑби | ÐоÑÐµÐ½Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑ. вÑзпиÑаник на даден ÑнивеÑÑиÑеÑ123015_rsz_adobestock_254467474.jpg

ÐзиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÑм ÑÑепениÑе

ÐеобÑодими Ñа минимÑм 96 ÑемеÑÑÑÑ ÑаÑа кÑÑÑова ÑабоÑа извÑн бакалавÑÑÑÐºÐ¸Ñ ÐºÑÑÑ. Ðнези, коиÑо пÑиÑÐµÐ¶Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð¸ÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ пÑблиÑна админиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ UIC или еквиваленÑна пÑогÑама, обикновено полÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð°ÐºÑимÑм 32 ÑаÑа в ÑемеÑÑÑÑ ÑпÑÑмо изиÑкванеÑо за ÑÑепен. Ðа дипломиÑанеÑо Ñе изиÑква кÑмÑлаÑивна ÑÑедна ÑоÑка Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-малко 3.00 (A = 4.00) вÑв вÑиÑки завÑÑÑени кÑÑÑове, пÑиеÑи в UIC.

СпеÑиализаÑии:

 • ÐÑблиÑен и неÑÑопанÑки мениджмÑнÑ: СпеÑиализаÑиÑÑа за обÑеÑÑвено ÑпÑавление и неÑÑопанÑка Ñел подгоÑÐ²Ñ ÑÑÑденÑиÑе да пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð¸Ð·ÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑпÑавлениеÑо на агенÑииÑе на вÑиÑки нива на пÑавиÑелÑÑвени и неÑÑопанÑки оÑганизаÑии. ÐÑпÑеки Ñе знаниÑÑа за мениджмÑнÑа в Ñези ÑекÑоÑи Ð·Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸ÑÑа за ÑпÑавление в ÑаÑÑÐ½Ð¸Ñ ÑекÑоÑ, пÑблиÑноÑо ÑпÑавление е коÑенно ÑазлиÑно поÑади конÑекÑÑа на пÑблиÑноÑо ÑпÑавление и обÑеÑÑвениÑе ÑенноÑÑи. ÐÑпÑеки Ñе не Ñа пÑблиÑни оÑганизаÑии, неÑÑопанÑкиÑе агенÑии Ñа изпÑавени пÑед иÑÐºÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ наÑиÑк, коиÑо Ñа подобни на вÑе оÑе ÑазлиÑни Ð¾Ñ Ð¿ÑблиÑниÑе оÑганизаÑии.
  ÐÑиÑки докÑоÑи ÑÑÑденÑиÑе, избÑали Ñази облаÑÑ Ð½Ð° ÑпеÑиализаÑиÑ, Ñа длÑжни да Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ PA 527, ТеоÑÐ¸Ñ Ð½Ð° пÑблиÑноÑо ÑпÑавление
 • ФинанÑов мениджмÑнÑ: СпеÑиализаÑиÑÑа по ÑинанÑов мениджмÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾ÑÐ²Ñ ÑÑÑденÑиÑе да пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð¸Ð·ÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑинанÑоваÑа админиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑиÑкалнаÑа полиÑика на пÑавиÑелÑÑваÑа, пÑедимно на дÑÑжавно и меÑÑно ниво. Това е много ÑиÑока облаÑÑ Ð½Ð° изÑледване Ñ ÑеоÑеÑиÑни оÑнови в облаÑÑÑа на пÑблиÑниÑе ÑинанÑи, полиÑиÑеÑкиÑе наÑки, ÑпÑавлениеÑо и ÑÑеÑоводÑÑвоÑо. ÐбÑÑениеÑо в ÑпеÑиализаÑиÑÑа Ñе ÑокÑÑиÑа вÑÑÑÑ Ð¿ÑилаганеÑо на ÑеоÑии и изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² Ñези облаÑÑи в конÑекÑÑа на пÑблиÑÐ½Ð¸Ñ ÑекÑоÑ, за да Ñе повлиÑе на пÑавиÑелÑÑвенаÑа полиÑика и ÑпÑавленÑкиÑе ÑеÑениÑ, какÑо и да Ñе подобÑÑÑ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸ÑÑа в по-ÑиÑокаÑа облаÑÑ Ð½Ð° пÑблиÑнаÑа админиÑÑÑаÑиÑ.
  ÐÑиÑки докÑоÑи ÑÑÑденÑиÑе, избÑали Ñази облаÑÑ Ð½Ð° ÑпеÑиализаÑиÑ, Ñа длÑжни да Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ PA 554, ÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð·Ð° напÑеднали вÑв ÑинанÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð´Ð¶Ð¼ÑнÑ.
 • ÐеÑоди на пÑоÑÑване: СпеÑиализаÑиÑÑа на меÑодиÑе на анкеÑаÑа подгоÑÐ²Ñ ÑÑÑденÑиÑе да Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑоÑÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° пÑовеждане на изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ñв вÑиÑки облаÑÑи на пÑблиÑна и неÑÑопанÑка админиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ за пÑовеждане на меÑодологиÑни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° използванеÑо на меÑодиÑе на анкеÑаÑа. ÐÑпÑеки Ñе пÑоекÑиÑанеÑо и анализиÑанеÑо на пÑоÑÑваниÑÑа Ñа ÑмениÑ, коиÑо Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸ в ÑиÑок ÑпекÑÑÑ Ð¾Ñ ÑÑÑеÑÑвени облаÑÑи и облаÑÑи на пÑоÑÑване, ÑÑÑденÑиÑе Ñа ÑпеÑиално ÑокÑÑиÑани вÑÑÑÑ Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ð½ÐµÑо на пÑоÑÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² наÑÑни изÑледваниÑ, пÑовеждани Ð¾Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñни, пÑавиÑелÑÑвени и неÑÑопанÑки оÑганизаÑии.
  ÐÑиÑки докÑоÑи ÑÑÑденÑиÑе, избÑали Ñази облаÑÑ Ð½Ð° ÑпеÑиализаÑиÑ, Ñа длÑжни да Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ PA 578, ÐÑоÑÑваниÑ, обÑеÑÑвено мнение и пÑблиÑна полиÑика.
 • ÐÑадÑко ÑпÑавление и мÑежи: СпеÑиализаÑиÑÑа за гÑадÑко ÑпÑавление и мÑежи подгоÑÐ²Ñ ÑÑÑденÑиÑе да пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ ÑазнообÑазни оÑганизаÑионни ÑÑÑÑкÑÑÑи, ÑÑез коиÑо меÑÑниÑе и ÑегионалниÑе пÑблиÑни ÑÑлÑги / полиÑики Ñе пÑоекÑиÑаÑ, пÑÐ¸Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð¸ оÑенÑваÑ. ÐÑоблемиÑе Ñ Ð³ÑадÑкаÑа полиÑика пÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ð²Ð°Ñ ÑÑадиÑионниÑе гÑаниÑи на ÑÑиÑдикÑиÑÑа и изиÑÐºÐ²Ð°Ñ Ð¸Ð½ÑегÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑÑаÑÑниÑи, ÑабоÑеÑи в ÑазлиÑни ÑекÑоÑи и в ÑазлиÑни маÑаби. УпÑавлениеÑо в гÑадÑкиÑе / ÑегионалниÑе ÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ñе оÑÑÑеÑÑвÑва ÑÑез множеÑÑво и пÑипокÑиваÑи Ñе мÑежи Ð¾Ñ Ð¿ÑавиÑелÑÑва, оÑганизаÑии Ñ Ð½ÐµÑÑопанÑка Ñел и оÑганизаÑии Ñ Ð½ÐµÑÑопанÑка Ñел. Тази ÑпеÑиализаÑÐ¸Ñ Ð¸Ð·Ñледва ÑоÑмиÑанеÑо и ÑпÑавлениеÑо на пÑавиÑелÑÑвениÑе мÑежи, какÑо и ÑеÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¿Ð°ÑиÑÐµÑ Ð·Ð° ÑпÑавÑне Ñ Ð¿ÑедизвикаÑелÑÑваÑа, пÑед коиÑо Ñа изпÑавени обÑноÑÑиÑе по ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÑвÑÑ. ÐзÑледваниÑÑа на гÑадÑкоÑо ÑпÑавление ÑеÑпÑÑ Ð¾Ñ Ð»Ð¸ÑеÑаÑÑÑаÑа за ÑÑвмеÑÑноÑо ÑпÑавление, инÑÑиÑÑÑииÑе за меÑÑно ÑпÑавление, мÑежовиÑе наÑки, полиÑиÑеÑкиÑе наÑки и пÑблиÑнаÑа полиÑика.
  ÐÑиÑки докÑоÑи ÑÑÑденÑиÑе, избÑали Ñази облаÑÑ Ð½Ð° ÑпеÑиализаÑиÑ, Ñа длÑжни да Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ PA 562, меÑÑни, гÑадÑки и Ñегионални инÑÑиÑÑÑии и пÑблиÑна полиÑика.

ÐÑием

ÐандидаÑиÑе Ñе ÑÐ°Ð·Ð³Ð»ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´Ñално, каÑо Ñе Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ñедвид пÑевÑзÑодниÑе академиÑни ÑезÑлÑаÑи и обеÑаниÑÑа за бÑдеÑи поÑÑижениÑ. ÐандидаÑиÑе ÑÑÑбва да пÑедÑÑавÑÑ Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°ÑелÑÑва, Ñе Ñа завÑÑÑили кÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÑÑаÑиÑÑика на дипломиÑан кÑÑÑ. СÑÑденÑиÑе Ñ Ð´ÐµÑиÑÐ¸Ñ Ð² Ñази облаÑÑ Ñе ÑÑÑбва да Ð¿Ð¾ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑлниÑелни кÑÑÑови ÑабоÑи, какÑо е пÑедпиÑано Ð¾Ñ Ð¿ÑогÑÐ°Ð¼Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¸ÑекÑоÑ. Такава кÑÑÑова ÑабоÑа нÑма да Ñе пÑилага кÑм изиÑкваниÑÑа за ÑÑепен. ÐандидаÑÑÑ, койÑо иÑка пÑиемане на пÑогÑамаÑа Ñ Ð·Ð°Ð²ÑÑÑена магиÑÑÑÑÑка ÑÑепен, ÑÑÑбва да има ÑÑедно бална оÑенка Ð¾Ñ 3,00 (A = 4,00) вÑв вÑиÑки кÑÑÑови кÑÑÑове и 3,5 пÑи вÑиÑки кÑÑÑове Ñлед бакалавÑÑÑка ÑÑепен. ÐандидаÑÑÑ ÑÑÑбва да пÑедÑÑави ÑÑи пÑепоÑÑÑиÑелни пиÑма Ð¾Ñ Ð»Ð¸Ñа, запознаÑи Ñ Ð½ÐµÐ³Ð¾Ð²Ð¸Ñе академиÑни поÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ пÑоÑеÑионален опиÑ. ÐандидаÑиÑе ÑÑÑо Ñа длÑжни да пÑедÑÑавÑÑ Ð¾Ð±ÑиÑе оÑенки за Ð¸Ð·Ð¿Ð¸Ñ Ð·Ð° дипломиÑани дипломи (GRE). ÐÑиÑки кандидаÑи ÑÑÑбва да Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¾Ñенки, коиÑо ги поÑÑавÑÑ Ð² 50-и пеÑÑенÑил за вÑÑка поÑÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ GRE, коеÑо е пÑиблизиÑелно ÑезÑлÑÐ°Ñ Ð¾Ñ 150 какÑо за веÑбалнаÑа, Ñака и за колиÑеÑÑвенаÑа ÑаÑÑ. Ðко ÐºÐ°Ð½Ð´Ð¸Ð´Ð°Ñ Ð½Ðµ ÑÑпее да пÑедÑÑави минимална оÑенка GRE Ð¾Ñ 150 за вÑÑка ÑаÑÑ Ð¾Ñ GRE и GPA Ð¾Ñ 3,5, кандидаÑÑÑ Ð²Ñе оÑе може да бÑде Ñазгледан Ð¾Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑа. ÐомиÑеÑ. ÐомиÑеÑÑÑ Ñе пÑеÑазгледа вÑиÑки доказаÑелÑÑва за голÑмо обеÑание за вклÑÑване, но не Ñамо ÑенденÑÐ¸Ñ ÐºÑм завÑÑÑване на виÑÑе обÑазование, вид на завÑÑÑваÑа пÑогÑама, зÑÑл ÑÑÑдов опиÑ.

ÐÑоÑедÑÑа за кандидаÑÑÑване

СÑÑпка 1: ÐопÑлнеÑе заÑвлениеÑо за назнаÑаване на дипломи . Ð ÑамкиÑе на 3 - 5 ÑабоÑни дни Ñлед подаване на ваÑаÑа онлайн заÑвка, Ñе полÑÑиÑе имейл, поÑвÑÑÐ¶Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑаванеÑо на ваÑаÑа кандидаÑÑÑа, какÑо и поÑоÑва, Ñе можеÑе да влезеÑе обÑаÑно в ÑиÑÑемаÑа, за да запоÑнеÑе да каÑваÑе ÑвоиÑе допÑлниÑелни маÑеÑиали за кандидаÑÑÑване.

СÑÑпка 2: ÐлаÑеÑе ÑакÑиÑе за кандидаÑÑÑване

СÑÑпка 3: СледниÑе маÑеÑиали ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ ÐºÐ°Ñени по елекÑÑонен пÑÑ Ñлед подаване на онлайн заÑвлениеÑо. ТÑÑбва да полÑÑиÑе имейл Ñ ÑезÑмеÑо на пÑиложениеÑо Ñи, коеÑо Ñе пÑедоÑÑави вÑÑзка, кÑдеÑо Ñе каÑиÑе докÑменÑиÑе Ñи.

 • ÐаÑеÑе копие на пÑепиÑи Ð¾Ñ Ð²ÑиÑки инÑÑиÑÑÑии, в коиÑо ÑÑе ÑпеÑелили ÑÑепени и ÑÑеногÑами Ð¾Ñ Ð²ÑиÑки оÑÑанали колежи и ÑнивеÑÑиÑеÑи, поÑеÑавани пÑез поÑледниÑе оÑем години. (Ðе изпÑаÑайÑе пÑепиÑи на ÑаÑÑиен ноÑиÑел, Ñе нÑма да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿ÑиеÑи. СÑÑденÑиÑе ÑÑÑбва да поиÑÐºÐ°Ñ Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸ Ð¾Ñ ÑегиÑÑÑаÑоÑа пÑепиÑи и да ги ÑканиÑÐ°Ñ Ð¸ каÑÐ°Ñ ÑÑез ÑиÑÑемаÑа за онлайн пÑиложениÑ. Ðе можем да каÑваме пÑепиÑи Ð¾Ñ Ð¸Ð¼ÐµÑо на ÑÑÑденÑиÑе.)
 • Ðоне ÑÑи пÑепоÑÑÑиÑелни пиÑма Ð¾Ñ Ð±Ð¸Ð²Ñи пÑоÑеÑоÑи или ÑÑководиÑели. ÐиÑмаÑа ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñани Ð¾Ñ Ð½Ñкой, койÑо може да говоÑи Ñ ÑвоÑÑа ÑпоÑобноÑÑ Ð´Ð° ÑÑÐ¿ÐµÐµÑ Ð² ÑÑипендии и изÑледваниÑ.
  • Ще ÑÑÑбва да изпÑаÑиÑе имейл адÑеÑи за ÑвоиÑе пÑепоÑÑÑиÑели. СиÑÑемаÑа Ñе изпÑаÑи авÑомаÑиÑно генеÑиÑан имейл Ñ Ð²ÑÑзка кÑм мÑÑÑоÑо, кÑдеÑо Ñе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° каÑÐ°Ñ Ð¿ÑепоÑÑÑиÑелниÑе Ñи пиÑма. Ðко имаÑе повеÑе Ð¾Ñ 3 пиÑма Ñ Ð¿ÑепоÑÑки, коиÑо биÑÑе иÑкали да изпÑаÑиÑе, изпÑаÑеÑе имейл на СаÑа Ðакдоналд на smcdon1@uic.edu. СаÑа Ñе ÑÑÑбва да влезеÑе в пÑиложениеÑо Ñи, за да добавиÑе допÑлниÑелен елеменÑ.

 • ÐиÑно изÑвление Ñ ÐµÐ´Ð½Ð° или две ÑÑÑаниÑи. ÐолÑ, поÑоÑеÑе в изÑвлениеÑо Ñи оÑновни и вÑоÑиÑни облаÑÑи на ÑпеÑиализаÑиÑ, коиÑо иÑкаÑе да пÑодÑлжиÑе по пÑогÑамаÑа. Тези облаÑÑи ÑÑÑбва да ÑÑоÑвеÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð° ÑпеÑиализаÑииÑе, пÑедлагани Ð¾Ñ Ð¿ÑогÑамаÑа и екÑпеÑÑниÑе Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° пÑеподаваÑелиÑе. Ðко е необÑодимо, можеÑе да пÑомениÑе облаÑÑÑа на ÑпеÑиализаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾-кÑÑно. ÐожеÑе да пÑегледаÑе облаÑÑиÑе на ÑпеÑиализаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑледнаÑа Ñеб ÑÑÑаниÑа: Ph.D. ÐблаÑÑи на ÑпеÑиализаÑÐ¸Ñ ÐолÑ, вклÑÑеÑе ÑледноÑо в лиÑноÑо Ñи изÑвление:
 • Ðакви Ñа ваÑиÑе оÑновни и академиÑни инÑеÑеÑи?
 • ÐаÑо ÑеÑиÑÑе да изÑÑаваÑе пÑблиÑна админиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° завÑÑÑило ниво?
 • Ðакви Ñа ваÑиÑе пÑоÑеÑионални Ñели?
 • Ðак дейÑÑва докÑоÑанÑ. в пÑблиÑнаÑа админиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ñе впиÑÐ²Ð°Ñ Ð²Ñв ваÑиÑе кÑаÑкоÑÑоÑни и дÑлгоÑÑоÑни планове за ваÑаÑа пÑоÑеÑионална каÑиеÑа?
 • Ðои Ñленове на ÑакÑлÑеÑа иÑкаÑе да ÑабоÑиÑе в каÑедÑаÑа?
 • ÐÑодÑлжи
 • ÐиÑане на пÑоба
 • ÐзвадкаÑа може да бÑде докÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð¾Ñ ÐºÑÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ пÑбликаÑиÑ, но ÑÑÑбва да Ñе занимава ÑÑÑ ÑÑвÑеменен пÑоблем в пÑблиÑнаÑа админиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ наÑин, койÑо демонÑÑÑиÑа ÑпоÑобноÑÑÑа на кандидаÑа да поÑÑигне оÑлиÑни ÑезÑлÑаÑи в докÑоÑанÑÑÑаÑа. пÑогÑама. ÐаÑо алÑеÑнаÑива кандидаÑиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° напиÑÐ°Ñ ÐµÑе на 3-5 ÑÑÑаниÑи
 • СкоÑоÑни ÑезÑлÑаÑи Ð¾Ñ ÑеÑÑовеÑе (по-малко Ð¾Ñ Ð¿ÐµÑ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¸) Ð¾Ñ Ð´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ð¸ÑанеÑо за дипломиÑан Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ (GRE), подадено ÑÑез ETS, кÑм наÑÐ¸Ñ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑионен код Ð¾Ñ 1851 г. ÐеждÑнаÑодниÑе ÑÑÑденÑи ÑÑÑбва да пÑедÑÑавÑÑ TOEFL оÑенки или да Ñе клаÑиÑÐ°Ñ Ð·Ð° оÑказ Ð¾Ñ TOEFL. ÐодайÑе ваÑиÑе ÑезÑлÑаÑи Ð¾Ñ TOEFL в кода на наÑаÑа инÑÑиÑÑÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ 1851 година.
 • ÐаÑвление за ÑоÑмÑлÑÑ Ð·Ð° назнаÑаване на завÑÑÑил
 • ÐолÑ, поÑоÑеÑе ÑÑно в гоÑнаÑа ÑаÑÑ Ð½Ð° ÑоÑмÑлÑÑа дали ÑÑÑÑиÑе аÑиÑÑенÑÑÑво или ÑÑипендиÑ. ÐовеÑеÑо докÑоÑанÑи кандидаÑиÑе, коиÑо иÑÐºÐ°Ñ Ð°ÑиÑÑенÑии, ги полÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÑÑез ÑÑипендии за пÑеподаваÑели или един Ð¾Ñ ÑедемÑе изÑледоваÑелÑки ÑенÑÑÑа на колежа, коиÑо да ÑабоÑÑÑ Ð¿Ð¾ изÑледоваÑелÑки пÑоекÑи. СÑаÑÑи докÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ медиÑина ÑÑÑденÑиÑе полÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð°ÑиÑÑенÑи за пÑеподаване, а понÑкога Ñе пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð¾Ð±Ñи аÑиÑÑенÑи.

ÐзбÑоениÑе по-гоÑе маÑеÑиали ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ ÐºÐ°Ñени ÑÑез елекÑÑоннаÑа ÑиÑÑема за подаване.

Последна актуализация Декември 2019

За учебното заведение

What do we think we're doing? The short answer is that we are trying to make the places we live better for everyone. That can mean different things to different people and there are certainly many way ... Научете повече

What do we think we're doing? The short answer is that we are trying to make the places we live better for everyone. That can mean different things to different people and there are certainly many ways to go about it. And that's really why there is a UIC CUPPA. Свиване