Доктор по бизнес администрация - DBA

Общ преглед

Описание на програмата

ÐокÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑÐ¸Ñ - DBA

ÐокÑоÑÑÑ Ð¿Ð¾ Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑÐ¸Ñ (DBA) пÑедлага на виÑÑиÑе ÑÑководиÑели пÑоÑеÑионална докÑоÑÑка ÑÑепен или ÐµÐºÐ²Ð¸Ð²Ð°Ð»ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¸ ÑпÑавление на докÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ пÑаво или докÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ медиÑина. Това е най-виÑокоÑо ниво на пÑоÑеÑионални и академиÑни знаниÑ, ÑÑÑеÑано Ñ ÐºÐ°Ð¿Ð°ÑиÑеÑа за пÑилагане на Ñези Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° генеÑиÑане и оÑенка на нови ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° важни пÑоблеми. ШвейÑаÑÑкоÑо ÑÑилиÑе за мениджмÑÐ½Ñ Ðµ междÑнаÑодно акÑедиÑиÑано Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ ÑÑилиÑе Ñ Ð¾Ñновен кампÑÑ Ð² Рим, ÐÑалиÑ.

119474_01.jpg

ÐаÑо да избеÑеÑе да напÑавиÑе DBA?

ÐÑоÑÑваниÑÑа на DBA Ñа едно Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-пÑедизвикаÑелниÑе и най-виÑоко вÑзнагÑаждаваÑиÑе нива вÑв виÑÑеÑо обÑазование. ШвейÑаÑÑкаÑа Ñкола по мениджмÑÐ½Ñ (SSM) е ÑазÑабоÑила изклÑÑиÑелни докÑоÑÑки пÑогÑами. Тези пÑогÑами Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñникални ÑÑнкÑии, коиÑо пÑÐ¸Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелни ÑÑойноÑÑи на завÑÑÑилиÑе оÑвÑд вÑзнагÑаждаваÑаÑа докÑоÑÑка ÑÑепен.

ÐаÑиÑе кандидаÑи за докÑÐ¾Ñ Ñе подкÑепÑÑ Ð½Ð° индивидÑална оÑнова какÑо Ð¾Ñ Ð¿ÑеподаваÑели по SSM, Ñака и Ð¾Ñ Ð³Ð¾ÑÑÑваÑи пÑеподаваÑели Ð¾Ñ Ð³Ð¾Ð»Ñмо ÑазнообÑазие Ð¾Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑодни ÑнивеÑÑиÑеÑи.

Ðак ÑабоÑи?

Ще Ñе пÑиÑÑединиÑе кÑм DBA Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑеÑно Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¿ÑедизвикаÑелÑÑво, коеÑо изиÑква пÑакÑиÑеÑко ÑеÑение: напÑÐ¸Ð¼ÐµÑ ÐºÐ°Ðº да ÑÑздадеÑе бÑÑза, адапÑивна оÑганизаÑиÑ; как да използваме поведенÑеÑка наÑка за подобÑÑване на вземанеÑо на ÑÑÑаÑегиÑеÑки ÑеÑениÑ; как да ÑазгÑÑнем ÑпÑавлениеÑо на ÑаланÑа, за да изгÑадим аÑÐ¼Ð¸Ñ Ð¾Ñ Ð¿ÑедпÑиемаÑи.

DBA е ÑÑÑÑкÑÑÑиÑан да ви подкÑÐµÐ¿Ñ Ð² ÑазвиÑиеÑо на ваÑеÑо миÑлене, поÑÑавÑне на пÑедизвикаÑелÑÑво и пÑилагане, оÑенка и комÑникаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑеÑениÑ, коиÑо Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñеално, пÑакÑиÑеÑко вÑздейÑÑвие.

пÑодÑлжиÑелноÑÑ

DBA е Ñ Ð¿ÑодÑлжиÑелноÑÑ 4 ÑемеÑÑÑÑа (2 години) и изиÑква пÑидобиване на 120 ECTS, Ñазделени, какÑо Ñледва:

 • 30 ECTS кÑедиÑи ÑÑез изпÑлнениеÑо на 5 модÑла на меÑодиÑе на изÑледване (6 ECTS кÑедиÑа на модÑл)
 • 90 ECTS кÑедиÑа ÑÑез докÑоÑÑкаÑа диÑеÑÑаÑиÑ

ÐаÑална даÑа

SSM пÑедлага оÑвоÑена полиÑика за запиÑване, коеÑо ознаÑава, Ñе не е необÑодимо да ÑакаÑе пÑием, за да полÑÑиÑе доÑÑÑп до DBA пÑогÑама, но можеÑе да запоÑнеÑе моменÑа, в койÑо вземаÑе ÑеÑение.

ÐаÑин на изÑледване

ÐÑогÑамаÑа DBA Ñе оÑновава на модел, оÑиенÑиÑан кÑм пÑакÑикаÑа и задоÑно обÑÑение. ÐÑоÑÑване на мÑÑÑо, Ñеб базиÑано обÑÑение, ÑмеÑено обÑÑение, диÑÑанÑионно обÑÑение Ñе комбиниÑÐ°Ñ Ñ Ð¿ÑоÑÑване на базаÑа на ÑабоÑа, коеÑо Ñе подкÑÐµÐ¿Ñ Ð¾Ñ Ð¼ÐµÑодиÑеÑки коÑÑинг или Ñе конÑÑолиÑа Ð¾Ñ Ð¿ÑеподаваÑели и пÑеподаваÑели.

модÑли

 • ÐзÑледоваÑелÑки меÑоди
 • ÐидеÑÑÑво 360 гÑадÑÑа
 • ÐолиÑеÑÑвени меÑоди
 • ÐаÑеÑÑвени меÑоди
 • ÐÑновни инÑÑÑÑменÑи
 • Теза

119476_04.jpg

ÐзиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° вÑод

ÐавÑÑÑена магиÑÑÑÑÑка ÑÑепен (или еквиваленÑна) или дÑлгоÑÑоÑен пÑоÑеÑионален Ð¾Ð¿Ð¸Ñ (маÑÑÑÑÑ Ð½Ð° влизане, базиÑан на ÑабоÑа) и доказаÑелÑÑва за конкÑеÑни компеÑенÑии по оÑделен ÑлÑÑай; доказаÑелÑÑва за владеене на английÑки и / или немÑки език.

ÐÑзиви

"Ðз ÑÑм ÑабоÑÐµÑ Ñовек и Ñе пÑиÑÑÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸Ñ ÐºÑм SSM каÑо вÑзÑаÑÑен ÑÑÑденÑ, заÑоÑо иÑÐºÐ°Ñ Ð´Ð° пÑодÑлжа Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑивен пÑевозваÑ. SSM пÑедоÑÑÐ°Ð²Ñ Ð²Ð¸Ð´Ð° обÑÑение, Ð¾Ñ ÐºÐ¾ÐµÑо Ñе нÑждаÑ. ÐанÑÑиÑÑа Ñе пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð² малки гÑÑпи в Ñемейна аÑмоÑÑеÑа, кÑдеÑо ÑÑÑденÑи и пÑеподаваÑели Ñи взаимодейÑÑÐ²Ð°Ñ Ñ Ð»ÐµÐºÐ¾Ñа. ТÑÑбва да благодаÑÑ Ð½Ð° пÑеподаваÑелиÑе за вниманиеÑо, оÑделено на вÑеки един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ñ Ð² ÑаÑ. Това ми помогна да изгÑÐ°Ð´Ñ ÑамоÑÑвÑÑвиеÑо Ñи. ÐÑаквам Ñ Ð½ÐµÑÑÑпение да пÑодÑлжа пÑоÑеÑионалноÑо Ñи ÑазвиÑие в SSM. "
Ðжази Ф. Ð
SSM DBA Student


âÐÑогÑамаÑа BA (Hons) в ШвейÑаÑÑкоÑо ÑÑилиÑе по мениджмÑÐ½Ñ Ðµ оÑлиÑна. ÐнÑÑÑÑкÑоÑиÑе пÑÐµÐ´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð²ÑиÑки необÑодими Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑподелÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ, необÑодими за ÑÑпеÑна ÑабоÑа в конкÑÑенÑна ÑÑеда. Ðко ÑÑÐ¸Ñ ÑÑилено в клаÑнаÑа ÑÑаÑ, докаÑо Ñи в ÑвободноÑо вÑеме непÑекÑÑнаÑо кандидаÑÑÑваÑе за инÑеÑеÑни ÑабоÑни меÑÑа, нÑма да имаÑе заÑÑÑÐ´Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð½Ð°Ð¼Ð¸ÑанеÑо на ÑабоÑа. ÐÑедложиÑа ми две позиÑии по вÑеме на ÑледванеÑо Ñи. РеÑÐ¸Ñ Ð´Ð° пÑиемам ново пÑедизвикаÑелÑÑво вÑв ÐеликобÑиÑаниÑ. ÐÑпÑеки Ñе пÑÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ñ ÑÑÑанаÑа, пÑодÑлжавам да ÑÑа в ÑвейÑаÑÑкоÑо ÑÑилиÑе на ÐениджмÑнÑ, Рим ÑÑез диÑÑанÑионно обÑÑение. ÐÐ¸Ñ Ð¿ÑепоÑÑÑал пÑогÑамаÑа за бакалавÑÑÑка ÑÑепен (оÑлиÑие) в SSM. "
РикаÑдо ÐоÑилÑ
СÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð¾Ñ SSM BA


"ÐÑÐ¸Ð´Ð¾Ñ Ð² ШвейÑаÑÑкоÑо ÑÑилиÑе по мениджмÑÐ½Ñ Ð² Рим за пÑогÑамаÑа за двойно нагÑаждаване на BBA и ÑÑм ÑигÑÑен, Ñе Ñе Ñадвам, Ñе го напÑавиÑ! РазмеÑиÑе на клаÑовеÑе бÑÑа ÑÑÑаÑоÑни, ÑÑиÑелиÑе полезни и Ñе Ð½Ð°ÐµÑ Ð¾Ñе пÑеди да завÑÑÑа. Сега ÑÑм в каÑиеÑа, коÑÑо обиÑам и не Ð±Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð³Ñл да бÑда по-ÑаÑÑлив. "
Ðжоан ХемиÑон
ÐонÑÑлÑÐ°Ð½Ñ Ð¿Ð¾ HRM в СвеÑовнаÑа пÑогÑама за ÑÑана - завÑÑÑил SSM


âÐаÑо ÑÑÑденÑ, койÑо ÑÑи в ÐмеÑика дÑлго вÑеме, забелÑзаÑ, Ñе има много ÑÑÑденÑи, коиÑо Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° пÑавÑÑ Ñова, коеÑо веÑе пÑавÑ. SSM ми дава онази допÑлниÑелна кÑаÑка напÑед в живоÑа и каÑиеÑаÑа ми, за коÑÑо не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð´Ð° поиÑкам никÑде дÑÑгаде!"
ÐаÑаÑаÑÑ ÐакÑмоÑо
SSM BA (Hons) ÑÑÑденÑ

ÐолÑ, изпÑаÑеÑе ÑвоеÑо заÑвление или вÑÑкакви вÑпÑоÑи на ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐ¹Ð» адÑеÑ: info@ssm.swiss. ÐожеÑе да изÑеглиÑе наÑÐ¸Ñ ÑоÑмÑлÑÑ Ð·Ð° кандидаÑÑÑване и да намеÑиÑе пÑлниÑе пÑоÑедÑÑи за кандидаÑÑÑване на наÑÐ¸Ñ ÑебÑÐ°Ð¹Ñ Ð½Ð° адÑÐµÑ https://ssm.swiss/doctor-of-business-administration-dba/.

ÐÑÑга инÑоÑмаÑиÑ

 • ÐаÑална даÑа: ÐÑвоÑеÑе запиÑванеÑо
 • ÐÑайна даÑа: След завÑÑÑване (пÑиблизиÑелно 2 години)
 • СÑок за кандидаÑÑÑване: ÐÑма
 • ÐампÑÑ: СÑÑоÑо каÑо дÑÑгиÑе (Рим, ÐÑалиÑ)
 • ÐнглийÑки език
 • Тип на изÑледванеÑо: ÐомбиниÑано
 • ÐÑодÑлжиÑелноÑÑ: 2 години
 • ÐÑедлага Ñе на пÑлно и непÑлно ÑабоÑно вÑеме
 • ТакÑа за обÑÑение: 25000 евÑо
Последна актуализация Декември 2019

За учебното заведение

The Swiss School of Management is a fully accredited private institute of higher education located in Rome, on the University of Washington's campus in the historic city center. We have a diverse stud ... Научете повече

The Swiss School of Management is a fully accredited private institute of higher education located in Rome, on the University of Washington's campus in the historic city center. We have a diverse student body coming from all over the world, studying our accredited Bachelors, Masters and Doctor of Business Administration Degree Programs. Свиване