Докторска степен по стратегически бизнес администрация

Общ преглед

Описание на програмата

ÐокÑоÑÑкаÑа пÑогÑама по ÑÑÑаÑегиÑеÑко Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð² полÑпÑезенÑаÑивнаÑа (онлайн) модалноÑÑ Ðµ една Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑиÑе ÑÑаÑÑи пÑогÑами на наÑеÑо ÑÑилиÑе. ÐеÑодÑÑ Ð¼Ñ Ð¾ÑговаÑÑ Ð½Ð° необÑодимоÑÑÑа да Ñе оÑговоÑи на ÑÑÑÑенеÑо на онези, коиÑо, изиÑкваÑи да ÑÑÐ°Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑанÑÑÑа по админиÑÑÑаÑиÑ, ÑÑÑбва да ÑпÑавлÑÐ²Ð°Ñ Ð²ÑемеÑо Ñи, без да навÑедÑÑ Ð½Ð° пÑоÑеÑионалниÑе и ÑемейниÑе Ñи дейноÑÑи. ÐокÑоÑанÑиÑе на CENTRUM PUCP Ñа наÑоÑени кÑм Ñазвиване на Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑез изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ пÑиложениеÑо Ð¼Ñ Ð² ÑÑÑаÑегиÑеÑкоÑо Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑиÑ.

CENTRUM PUCP може да пÑави пÑомени в мÑежаÑа, поÑледоваÑелноÑÑÑа на кÑÑÑовеÑе или пÑеподаваÑелиÑе, в ÑÑоÑвеÑÑÑвие Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑикаÑа Ñи за непÑекÑÑнаÑо ÑÑÑвÑÑÑенÑÑване. ÐеÑпазванеÑо на необÑÐ¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐºÐ²Ð¾ÑÑм CENTRUM PUCP Ñи запазва пÑавоÑо да оÑложи наÑалоÑо на кÑÑÑовеÑе и пÑогÑамиÑе.

ÑазпиÑание запоÑване инвеÑÑиÑиÑ

меÑеÑно
ÐÑодÑлжиÑелноÑÑ: 4 години
(2 години пÑеподаваÑелÑки ÑаÑове и 2 години наÑÑни и дипломни ÑабоÑи)
ÐÑаÑик на клаÑа:

 • СеанÑи лиÑе в лиÑе:
  ЧаÑовеÑе лиÑе в лиÑе Ñе пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ ÑÑедно на вÑеки 4 меÑеÑа.
  Ðонеделник до пеÑÑк Ð¾Ñ 08:45 Ñ. Ðо 16:45 Ñ.
  (2 ÑедмиÑи наведнÑж, 3 пÑÑи на пеÑиоди Ð¾Ñ 2 години).
 • Ðнлайн ÑеÑии:
  Ðнлайн ÑаÑовеÑе за пÑеподаване Ñа междÑ
  Ðонеделник до пеÑÑк Ð¾Ñ 18:45 до 10:00 Ñ. Ð
  СÑбоÑа Ð¾Ñ 8:30 до 11:45 Ñ.
  (6 дни ÑинÑÑонен ÐºÐ»Ð°Ñ Ð¸ 6 дни аÑинÑÑонни клаÑове на кÑÑÑ).
  ÐбÑо 6 кÑÑÑа по ÑÑебнаÑа пÑогÑама Ñа ÑазÑабоÑени вÑв виÑÑÑалнаÑа модалноÑÑ.
29 ноемвÑи 2020 г. 23 500 долаÑа

Businessman opening a paperAdeolu Eletu / Unsplash

ÐолÑÑена ÑÑепен

Ще полÑÑиÑе академиÑна ÑÑепен:

 • ÐокÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ ÑÑÑаÑегиÑеÑко Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐапÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ°ÑолиÑеÑки ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð² ÐеÑÑ.

Ñели

 • ÐбÑÑеÑе лидеÑи Ñ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»Ð½Ð° Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð²Ð¸Ð·Ð¸Ñ, ÑпоÑобни да ÑÑÐ·Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ, да ÑабоÑÑÑ Ð² моÑални ÑенноÑÑи, добÑи обиÑаи и пÑоÑеÑионални пÑакÑики в академиÑнаÑа облаÑÑ.
 • РÑководиÑели на ÑоÑми, ÑпоÑобни да инÑегÑиÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð²Ð°ÑелниÑе познаниÑ, пÑидобиÑи за иденÑиÑиÑиÑане на пÑопÑÑки в знаниеÑо и / или ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° пÑоблеми в облаÑÑÑа на Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑиÑÑа Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑÑна и изÑледоваÑелÑка конÑепÑиÑ.
 • ÐбÑÑеÑе ÑÑководиÑели, ÑпоÑобни да допÑинеÑÐ°Ñ Ð·Ð° ÑÑздаване на Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑез опиÑа Ñи в пÑоÑеÑионалноÑо Ñи обÑÑение, какÑо в облаÑÑÑа на ÑÑÑнаÑа ÑпеÑиалноÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ ÑемаÑиÑна Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° изÑледване, коиÑо иÑÐºÐ°Ñ Ð´Ð° адÑеÑиÑаÑ, за да обÑÑнÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ ÑазбеÑÐ°Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑеÑен пÑоблем.

Dirigo A

ÐÑоÑеÑионалиÑÑи Ñ ÑÑÑдов Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð¸ виÑоко академиÑно обÑÑение, заинÑеÑеÑовани да генеÑиÑÐ°Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ да оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° ÑледниÑе изиÑкваниÑ:

 • ÐагиÑÑÑÑÑка ÑÑепен по вÑÑка ÑпеÑиалноÑÑ.
 • ÐÐµÑ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¸ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑÑководни, ÑпÑавленÑки или пÑеподаваÑелÑки длÑжноÑÑи.
 • 25 години пÑи запоÑване на пÑоÑеÑа на пÑиемане в пÑогÑамаÑа.

облага

Това Ñа пÑедимÑÑваÑа на ÑледванеÑо на докÑоÑанÑÑка ÑÑепен по ÑÑÑаÑегиÑеÑки Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑÐ¸Ñ - полÑпÑезенÑаÑивна модалноÑÑ (онлайн)

ÐкадемиÑни ÑÑепени

Ще полÑÑиÑе академиÑна ÑÑепен и диплома:

 • ÐокÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ ÑÑÑаÑегиÑеÑка Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑиÑ, пÑедоÑÑавен Ð¾Ñ ÐапÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ°ÑолиÑеÑки ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð² ÐеÑÑ.
 • Ðиплома за докÑоÑÑка кандидаÑÑÑа по ÑÑÑаÑегиÑеÑки Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑиÑ, Ñлед каÑо подкÑепи и одобÑи изÑледоваÑелÑкоÑо пÑедложение за вÑоÑа година.

(*) ÐавÑÑÑилиÑе Ñе полÑÑÐ°Ñ Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð´Ð½Ð°Ñа ÑÑепен или ÑÑепен и Ñе подÑинÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð° пеÑÑанÑÐºÐ¸Ñ Ð¾Ð±ÑазоваÑелен ÑегламенÑ, ÑегламенÑиÑан Ð¾Ñ ÐаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ Ð½Ð° виÑÑеÑо ÑнивеÑÑиÑеÑÑко обÑазование (SUNEDU). СпоменаÑаÑа ÑÑепен или ÑÑепен не Ñе подÑинÑва на обÑазоваÑелниÑе ÑазпоÑедби на ÑÑÑани извÑн ÑеÑиÑоÑиÑÑа на ÐеÑÑ. Ðко завÑÑÑиÑелÑÑ Ð¸Ñка ÑÑепенÑа или ÑÑепенÑа да Ñа валидни в дÑÑга дÑÑжава, Ñой ÑÑÑбва да Ñпазва пÑоÑедÑÑиÑе, пÑедвидени в закона на ÑÑÑанаÑа, коÑÑо желае да ÑÑвÑÑди обÑазоваÑелнаÑа ÑÑепен или ÑÑепен.

ÐÑÑги пÑедимÑÑва

 • Ще имаÑе подкÑепаÑа на виÑÑе ÑÑилиÑе в ÐаÑинÑка ÐмеÑика и единÑÑвеноÑо в ÐеÑÑ Ñ Triple Academic Crown.
 • Ще Ñе ÑÑководиÑе Ð¾Ñ Ð¸Ð·ÑледоваÑелÑки пÑоÑеÑоÑи Ð¾Ñ Ð²Ð¸Ñоко академиÑно ниво, непÑекÑÑнаÑа пÑакÑика в пÑбликÑванеÑо на академиÑни ÑÑаÑии в ÑпеÑиализиÑани академиÑни ÑпиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ доказан Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ.
 • СÑвеÑникÑÑ Ñе бÑде назнаÑен, Ñлед каÑо пÑедложениеÑо за изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð±Ñде одобÑено, за да ÑÑководи ÑазвиÑиеÑо на ÑезаÑа.
 • Ще имаÑе гÑаÑиÑи, коиÑо оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° ваÑиÑе пÑоÑеÑионални дейноÑÑи.
 • ÐожеÑе да ÑазÑиÑиÑе конÑакÑиÑе Ñи ÑÑез пÑинадлежноÑÑ ÐºÑм обÑноÑÑ, коÑÑо обединÑва водеÑи пÑоÑеÑионалиÑÑи и ÑÑководиÑели.
 • Ще полÑÑиÑе конÑÑлÑаÑии Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑиÑе ÑÑиÑели и Ñе имаÑе доÑÑÑп до ÑпеÑиализиÑани маÑеÑиали Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑаÑа библиоÑека DOCIS.
 • Ще имаÑе вÑзможноÑÑÑа да бÑдеÑе поканени в Beta Gamma Sigma - най-важноÑо поÑеÑно обÑеÑÑво на ÑÑÑденÑи, ÑпеÑиализанÑи и пÑеподаваÑели в ÑвеÑа.

ÐÑоÑил на завÑÑÑилиÑ

ÐавÑÑÑил докÑоÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ ÑÑÑаÑегиÑеÑко Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑиÑ, Ñе Ñе пÑоведе пÑи Ñпазване на еÑиÑниÑе и ÑÑманиÑÑиÑни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑнивеÑÑиÑеÑа ÑÑÑ ÑоÑиална оÑговоÑноÑÑ Ð¸ ангажиÑаноÑÑ.

Той има ÑпеÑиализиÑани Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² облаÑÑÑа на ÑиÑÑиÑе и пÑиложни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² облаÑÑÑа на Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑиÑÑа, коеÑо Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ñва да генеÑиÑа ÑÑÑойÑива ÑÑойноÑÑ Ð·Ð° ÑвоÑÑа оÑганизаÑиÑ.

ÐожеÑе да анализиÑаÑе кÑиÑиÑно наÑÑна пÑбликаÑиÑ, оÑенÑвайки нейниÑе меÑодологиÑеÑки Ñилни и Ñлаби ÑÑÑани и опÑеделÑйки пÑиноÑа й кÑм знаниеÑо в ÑвеÑлинаÑа на Ñози анализ.

Той Ñе може да генеÑиÑа Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑез наÑÑни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ може да ги ÑазпÑоÑÑÑанÑва ÑÑез пÑеподаване и пÑбликÑване на ÑвоиÑе пÑоизведениÑ, каÑо подгоÑÐ²Ñ Ð½Ð°ÑÑни ÑÑаÑии и ги пÑедÑÑÐ°Ð²Ñ Ð·Ð° пÑбликÑване в ÑеÑензиÑани и индекÑиÑани ÑпиÑаниÑ.

Той Ñе има два ÑÑжди езика, Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо един ÑÑÑбва да е английÑки.

СпоÑобноÑÑ Ð·Ð° инÑелекÑÑално лидеÑÑÑво да генеÑиÑа пÑомени в наÑкаÑа и ÑеÑнологииÑе на админиÑÑÑаÑиÑÑа, Ñ ÐµÑиÑна, иноваÑивна, кÑиÑиÑна и ÑоÑиална ангажиÑаноÑÑ.

кÑÑÑове

ÐÑогÑамаÑа води до академиÑнаÑа ÑÑепен на докÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ ÑÑÑаÑегиÑеÑко Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑиÑ, пÑиÑÑдена Ð¾Ñ ÐапÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ°ÑолиÑеÑки ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð² ÐеÑÑ. ÐÑвен Ñова ÑÑÑденÑиÑе, коиÑо Ñлед завÑÑÑване на кÑÑÑовеÑе Ð¾Ñ Ð¿ÑÑвиÑе две години ÑÑпеÑно подкÑепÑÑ Ð¿ÑÑвиÑе ÑÑи глави Ð¾Ñ ÑвоеÑо пÑедложение за наÑÑни изÑледваниÑ, Ñе полÑÑÐ°Ñ Ðиплома за докÑоÑÑка ÑÑепен по ÑÑÑаÑегиÑеÑко Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑÐ¸Ñ .

Ðа да завÑÑÑиÑе, ÑÑÑбва ÑÑпеÑно да одобÑиÑе кÑÑÑовеÑе на ÑÑебнаÑа пÑогÑама, да имаÑе одобÑение на пÑедложениеÑо за наÑÑни изÑледваниÑ, да подкÑепиÑе докÑоÑÑкаÑа диÑеÑÑаÑиÑ, коÑÑо ÑÑÑбва да бÑде пÑбликÑвана ÑÑез академиÑна ÑÑаÑÐ¸Ñ Ð² ÑпеÑиализиÑано академиÑно ÑпиÑание, какÑо и да имаÑе изиÑкваниÑÑа на ÑÑоÑвеÑниÑе ÑÑжди езиÑи ÑпоÑед Ñова, коеÑо е поÑоÑено в ÐоÑмаÑивноÑо ÑÑководÑÑво на пÑогÑамаÑа

CENTRUM PUCP може да пÑави пÑомени в мÑежаÑа, поÑледоваÑелноÑÑÑа на кÑÑÑовеÑе или пÑеподаваÑелиÑе, в ÑÑоÑвеÑÑÑвие Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑикаÑа Ñи за непÑекÑÑнаÑо ÑÑÑвÑÑÑенÑÑване. ÐеÑпазванеÑо на необÑÐ¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐºÐ²Ð¾ÑÑм CENTRUM PUCP Ñи запазва пÑавоÑо да оÑложи наÑалоÑо на кÑÑÑовеÑе и пÑогÑамиÑе.

ÐÑÑво Y ÑÑоÑо ÐÑоÑа година ТÑеÑа година ЧеÑвÑÑÑа година
 • ÐпиÑÑÐµÐ¼Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¸ изÑледоваÑелÑка еÑика (Ðима)
 • Ð¡ÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð·Ð° изÑледоваÑелÑко пÑедложение (Ðима)
 • СÑвÑеменни ÑиÑÑеми за ÑпÑавление (онлайн)
 • ФинанÑови ÑиÑÑеми (онлайн)
 • ÐаÑеÑÑвена изÑледоваÑелÑка меÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ I (Ðима)
 • ÐолиÑеÑÑвени меÑоди на изÑледване I (Ðима)
 • Ð¡ÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ II за пÑедложение за изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ - СамообÑÑение (MNL)
 • ÐÑганизаÑионни поведенÑеÑки наÑки (онлайн)
 • ÐÑомиÑлени и обÑлÑжваÑи оÑганизаÑии (онлайн)
 • СÑÑаÑегиÑеÑки маÑкеÑинг (онлайн)
 • СÑÑаÑегиÑеÑко ÑпÑавление и лидеÑÑÑво (онлайн)
 • ÐаÑеÑÑвена изÑледоваÑелÑка меÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ II (Ðима)
 • ÐолиÑеÑÑвени меÑоди на изÑледване II (Ðима)
 • Ð¡ÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ I за дипломна ÑабоÑа (CNL)
 • Ð¡ÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ II за дипломна ÑабоÑа (CNL)
 • Ð¡ÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ III за дипломна ÑабоÑа (CNL)
 • Ð¡ÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ IV за дипломна ÑабоÑа (CNL)

ÐеждÑнаÑодно пÑÑÑване

 • ÐеднÑж годиÑно, пÑез меÑÐµÑ ÑепÑемвÑи, CENTRUM PUCP оÑганизиÑа ÐеждÑнаÑоднаÑа ÑедмиÑа (SI), в коÑÑо изÑледоваÑели, лекаÑи и докÑоÑанÑи пÑедÑÑавÑÑ Ð¿Ð¾ÑледниÑе Ñи изÑледваниÑ. ÐÑаква Ñе вÑеки ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð¾Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑкаÑа пÑогÑама да ÑÑаÑÑва акÑивно в СÐ. ÐÑвен Ñова, пÑез годинаÑа, извеÑÑни изложбени академиÑи поÑеÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ ÐºÐ°Ð¼Ð¿ÑÑ, за да говоÑÑÑ Ð½Ð° наÑиÑе ÑÑÑденÑи.
 • CENTRUM PUCP е ÑаÑÑ Ð¾Ñ ÑÑи междÑнаÑодни конÑоÑÑиÑма Ð¾Ñ ÑÑилиÑа, коиÑо пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑаÑи по админиÑÑÑаÑиÑ. ÐаÑиÑе ÑÑÑденÑи Ñа поканени да ÑÑаÑÑÐ²Ð°Ñ Ð² конгÑеÑиÑе и ÑÑбиÑиÑÑа, коиÑо оÑганизиÑаÑ:
  • EDBAC: ÐзпÑлниÑелен ÑÑÐ²ÐµÑ Ð½Ð° DBA. СÐЩ и евÑопейÑки ÑÑилиÑа.
  • DBA ÑимпозиÑм: ÐнглиÑ.
  • ÐонÑоÑÑиÑми на DBA: CLADEA.

Ðак да кандидаÑÑÑвам?

ÐзиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° пÑием

 • ÐагиÑÑÑÑÑка ÑÑепен по вÑÑка ÑпеÑиалноÑÑ.
 • ÐÐµÑ Ð¸Ð»Ð¸ повеÑе години Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑÑководни, ÑпÑавленÑки или пÑеподаваÑелÑки позиÑии.
 • Ðай-малко на 25 години, в наÑалоÑо на пÑоÑеÑа на пÑиемане в пÑогÑамаÑа.
 • ÐздÑÑжайÑе ÑеÑÑа за пÑавоÑпоÑобноÑÑ (ECAP).
 • Ð ÑлÑÑай, Ñе ÑÑководÑÑвоÑо на пÑогÑамаÑа изиÑква да оÑганизиÑа инÑеÑвÑ, ÑлÑжиÑелиÑе на пÑиемнаÑа ÑлÑжба Ñе Ñе ÑвÑÑÐ¶Ð°Ñ Ñ Ð²Ð°Ñ, за да наÑÑоÑÐ°Ñ ÑÑеÑаÑа.

ÐокÑменÑи, коиÑо ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿ÑедÑÑавени в пÑоÑеÑа на пÑиемане

 • РегиÑÑÑаÑионен ÑоÑмÑлÑÑ, надлежно попÑлнен.
 • ÐÑоÑÑи ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° дипломиÑе за бакалавÑÑ (*) и магиÑÑÑÑ.
  (*) Ðа кандидаÑиÑе, коиÑо Ñа ÑÑили в ÑÑжбина, е необÑодимо копие Ð¾Ñ ÐÑоÑеÑионалнаÑа ÑÑепен.
 • ÐÑоÑÑо копие на DNI на наÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ÐºÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð·Ð° ÑамолиÑноÑÑ (двеÑе ÑÑÑани). Ð ÑлÑÑай на ÑÑждеÑÑÑанни кандидаÑи ÐмигÑаÑионна каÑÑа или паÑпоÑÑ.
 • УÑебна пÑогÑама ÐиÑе без докÑменÑи и ÑканиÑана Ñнимка (ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð½Ð° паÑпоÑÑа, ÑазделиÑелна ÑпоÑобноÑÑ Ð½Ðµ по-малко Ð¾Ñ 300 dpi, ÑÑÑ Ñако и вÑаÑовÑÑзка, бÑл Ñон).

ÐокÑменÑиÑе, коиÑо ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð²Ð¸ÐºÐ°Ð½Ð¸ на лиÑно инÑеÑвÑ

 • РегиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° академиÑнаÑа ÑÑепен бакалавÑÑ Ð¸ магиÑÑÑÑ Ð² ÐаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ Ð½Ð° виÑÑеÑо обÑазование (SUNEDU) за кандидаÑи, коиÑо Ñа ÑÑили в ÐеÑÑ.
 • СÑепен на ÑегиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð² SENESCYT (ÐиниÑÑеÑÑÑво на виÑÑеÑо обÑазование, наÑкаÑа, ÑеÑнологииÑе и иноваÑииÑе) за кандидаÑи, коиÑо Ñа ÑÑили в ÐквадоÑ.
 • Ðопие на ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð·Ð° пÑоÑеÑионална и магиÑÑÑÑÑка ÑÑепен за кандидаÑи, коиÑо Ñа ÑÑили в ÐолÑмбиÑ.
 • СеÑÑиÑикаÑи за ÑабоÑа, коиÑо поддÑÑÐ¶Ð°Ñ Ð¿ÐµÑ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¸ ÑÑÑдов ÑÑаж (без да Ñе Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ñедвид пÑедпÑоÑеÑионалниÑе пÑакÑики).
 • ÐапиÑеÑе еÑе на ваÑаÑа вÑзможна Ñема за докÑоÑÑки изÑледваниÑ. ÐÑеÑо ÑÑÑбва да ÑÑдÑÑжа минимÑм 1000 дÑми и Ñе Ñе ÑÑиÑа за ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ñайла ви за пÑием.

* Ðа да Ñе квалиÑиÑиÑаÑе за академиÑнаÑа ÑÑепен на докÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ ÑÑÑаÑегиÑеÑко Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑиÑ, пÑедоÑÑавена Ð¾Ñ ÐапÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ°ÑолиÑеÑки ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð² ÐеÑÑ, ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ Ð°ÐºÑедиÑиÑани два ÑÑжди езика; РазÑиÑеноÑо ниво на английÑки език задÑлжиÑелно е завÑÑÑено (евÑопейÑка обÑа Ñамка ниво C1), а за вÑоÑÐ¸Ñ ÑÑжд език завÑÑÑва междинноÑо ниво (ÐвÑопейÑка обÑа Ñамкова ÑÑепен B2). Ðа ÑоÑаÑа Ñ Ð°Ð½Ð³Ð»Ð¸Ð¹Ñки каÑо Ñоден език е необÑодимо завÑÑÑено напÑеднало ниво (ÐвÑопейÑка обÑа Ñамкова ÑÑепен С1) на език, ÑазлиÑен Ð¾Ñ Ð°Ð½Ð³Ð»Ð¸Ð¹Ñки и вÑоÑи ÑÑжд език, ÑÑÑ Ð·Ð°Ð²ÑÑÑено междинно ниво (ÐвÑопейÑка обÑа Ñамка ниво B2).

Последна актуализация Декември 2019

За учебното заведение

Welcome to CENTRUM PUCP Business School. We are the business school of the Pontificia Universidad Católica del Perú, and we offer you our extensive experience and successful track record training prof ... Научете повече

Welcome to CENTRUM PUCP Business School. We are the business school of the Pontificia Universidad Católica del Perú, and we offer you our extensive experience and successful track record training professional leaders like yourself. Over the past 20 years, the most prestigious businessmen in the country have passed through our classrooms. Now it is your turn. Become a part of our history! Свиване